لیست مشاغل

اکستروژن آلومینیوم

اکستروژن آلومینیوم

اکستروژن آلومینیوم یک فرآیند تولید صنعتی است که در آن قطعات آلومینیوم با استفاده از نیروی فشار و حرارت از طریق یک قالب ویژه شکل داده می‌شوند.